ИЛИЯ ПАВЛОВ ПАШЕВе роден на 16 юни 1910 г. в с. Павелско, Смолянска област. Учи в родното си село и гимназия в Асеновград. През 1934 г. завършва спец. „Ветеринарна медицина“ в СУ. По-късно специализира микробиология. Пашев е началник на Областната ветеринарно-бактериологическа станция в Бургас (1943-1946), директор на Районния ветеринарен институт в Пловдив (1946–1952). Отделя време и за научна работа. Защитава докторат, става доцент и завеждащ катедрата по микробиология във ВСИ – Пловдив, декан на Земеделско-техническия факултет на ВСИ. Той е първият ректор на ВХВП (1953–1957), от 1957 г. е старши научен сътрудник, а от 1961 г. - професор. Завежда секция „Биолог. активност и продуктивност на мик-роорганизмите“ в Института по микробиология при БАН (1961–1967), член кореспондент на БАН (1967). Последните години от живота си Илия Пашев е зам.-председател на БАН и член на Международния комитет по бактериологическа номенклатура. Работи в областта на инфекциозната патология, ветеринарната микробиология, медицинската ветеринарна микология и промишлената микробиология. Автор е на няколко книги: „Промишлената микробиология“, „Микробиология на месото и месните продукти“ като съавтор и др. Член-кореспондентът проф. д-р Илия Пашев достига висок връх в науката, но през 1970 г. жизненият му път завинаги прекъсва.